11/12/12

Galina Vishnevskaya ( 25/10/1926 - 11/12/2012 )


.
.